Zawód Sprzedawca

Temat: XVI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym
...8. Na czym polega sprawowanie powszechnego kapłaństwa wiernych? 1 P 2 ,4-5. 9-10 Przez charakter sakramentalny chrztu zostaliśmy wszyscy zjednoczeni z Chrystusem - Kapłanem, upodobnieni do Niego, mając przez to udział w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego. Każdy ochrzczony jest zatem zobowiązany do ciągłego wypełniania różnych funkcji, wynikających z udziału w tym kapłaństwie. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II poucza, że wierni pełnią królewskie i powszechne kapłaństwo przez współdziałanie w ofiarowaniu Eucharystii oraz przez „przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość” (KK 10). Kapłaństwo powszechne KKK 1546 Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4079.htmlTemat: "Ojciec Święty"
...Nic bardziej nie sprzeciwia się Duchowi Bożemu i nauce Jezusa Chrystusa niż składanie powszechnych ślubów w Kościele, ponieważ jest to mnożenie okazji do krzywoprzysięstwa, stawianie pułapek na słabych i niedoświadczonych, oraz sprawianie, by imię Boże oraz prawda Boża czasami służyły planom ludzi złych. [W nawiasach podano numerację potępionych tez wg H. Denzingera Enchiridion Symbolorum, ed. XXX.] PRZYPISY Niniejsza konstytucja dogmatyczna została potwierdzona m.in. przez Benedykta XIV encykliką Ex Omnibus z dnia 16 X 1756 r., w której papież stwierdza m.in.: 3. Z całą pewnością autorytet konstytucji apostolskiej rozpoczynającej się od słowa Unigenitus jest tak wielki i wzbudza wszędzie szczery szacunek i posłuszeństwo, że nikt nie może odmówić jej należnego posłuszeństwa ani sprzeciwiać się jej bez narażenia się na utratę zbawienia...
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=1691


Temat: Ofiara złożona na ołtarzu Krzyża
Czy ktoś mówi o 150 innych ....podałam link do nauki Kościoła w tej kwestii - przeczytaj co nieco..... Konstytucja Dogmatyczna o Kościele.
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=3198


Temat: A obrona kraju z karabinem w ręku jest dobra czy zła?
...skutkiem słabości i grzeszności ludzkości. Chrześcijanie są wezwani do zapobiegania wojnie. Tutaj trzeba podejmować wszelkie wysiłki pokojowe. Ale co się dzieje kiedy jeden kraj staje przed koniecznością obrony przed zbrojną napaścią drugiego kraju, który chce go zniewolić, odebrać wolność? Kościól w wojnie widzi zawsze zło. Zachęca chrześcijan, by włączali się we współpracę ze wszystkimi ludźmi dla budowania pokoju (por. Konstytucja Dogmatyczna o Kściele Vatcanum II 78 ). Pochwala również ludzi, którzy w dochodzeniu swoich praw wyrzekają się gwałtu i przemocy (KDK 79). Póki istnieje niebezpieczeństwo wojny, któremu nie mogą zapobiec instytucje międzynarodowe, nie można państwom odmówić prawa do koniecznej obrony, po wyczerpaniu środków pokojowych. To jest "wojna sprawieliwa-obronna". Na rządzących spoczywa obowiązek ochrony...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=502


Temat: Sobór Watykański II
LUMEN GENTIUM Konstytucja dogmatyczna o Kościele (uchwalona 21 listopada 1964 roku, skrót KK) Jest to najważniejszy dokument Soboru, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych. Zawiera całościowe nauczanie o Kościele, łącząc to, co dotąd było zwykle rozdzielone: hierarchię i świeckich, urząd i charyzmat, sacrum i profanum, instytucjonalność i nadprzyrodzone życie, świat i Kościół, doczesność i weiczność....
Źródło: bozewariaty.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Kolejna książka prof. Amerio już wkrótce w sprzedaży
...stanowiąc właściwy przedmiot Magisterium: Is pro vero sensu sacr? Scriptur? habendus sit, quem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sacrarum: Za autentyczne znaczenie Pisma Świętego powinno się uważać to, które było i jest utrzymywane przez naszą Świętą Matkę Kościół, do którego należy rozstrzyganie o prawdziwym znaczeniu i interpretacji Pisma Świętego. (Vaticanum I, Konstytucja dogmatyczna De Fide Catholica, II, 40). Twierdzi się ponadto, że wspólny nam i wyznaniom protestanckim (luterańskim, anglikańskim etc.) jest Jezus Chrystus. Ale nieuchronnie powracamy do tego samego punktu: o jakiego Jezusa Chrystusa chodzi? O Boga-Człowieka? O człowieka? A może o kogoś wymyślonego przez pierwszych chrześcijan? W pamiętnym wywiadzie z kwietnia 1993 udzielonym gazecie Sunday Times kard. Carlo...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,3818.html


Temat: Papiez a Piotr
...Starym, a Stary wyjaśnia przez Nowy. Typologia jako metoda interpretacji Biblii jest nam znana z samej Biblii. Stosował ją Święty Paweł, gdy mówił: Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. (1 Kor 15,45) Paweł oczywiście porównuje Adama i Jezusa. Ten pierwszy był archetypem Jezusa. Podobnie Ewa była archetypem Maryi. Przykładów takich są setki w całej Biblii. Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym, „Dei Verbum”, dokument II Soboru Watykańskiego tak o tym mówi: KO 16. Bóg, sprawca natchnienia i autor ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej (por. Łk 22,20, 1 Kor 11,25), wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki...
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1142


Temat: Co ze śmiercią dzieci bez chrztu św?
Jeśli przeczytasz uważnie, dostrzeżesz, że ten tekst jedynie wyraża nadzieję Kościola, ale o niczym nie rozstrzyga. A kto z żyjących roztrzyga o zbawieniu innych??....dlatego ów dokument nosi nazwę "Nadzieja". "Limbus puerorum" nie było doktryną Kościoła, ani dogmatem. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, SWII mówi o Sakramencie zbawienia - plan Boży zbawienia obejmuje wszystkich ludzi...nie można uważać żadnego człowieka za stojącego poza zbawczym planem Bożym. Jeszcze nie tak dawno samobójców chowano bez Mszy pogrzebowej na nie poświęcanym gruncie, gdzieś w koncie cmentarza. Kościół nie odmawia zbawienia ludziom, którzy targnęli się na własne zycie, a może zamykać drzwi niewinnym, nie...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=4538


Temat: Spowiedź przedślubna narzeczonych
...T. Styczeń (red.), Lublin 1998, s. 237-238. [7] Por. J. Grześkowiak, Sakramentalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, A. L. Szafrański (red.), Lublin 1985, s. 78. Por. także FC, 13. [8] Por. J. Troska, Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998, s. 57. Por. także Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 11. FC, 13. M. Machinek, Małżeństwo – dar, który zobowiązuje, w: Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, T. Styczeń (red.), Lublin 1998, s. 262-263. „Każde małżeństwo jest jakby kolejną epifanią przymierza...
Źródło: integrum-home.pl/forum/viewtopic.php?t=1236


Temat: na marginesie
Jedyny po 1870 roku przypadek nauczania ex cathedra to ogłoszona 01 listopada 1950 przez Piusa XII nauka o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny - kwestia niesubordynacji o. Rydzyka jest nieporównanie mniejszej miary. Ponadto nie dotyczy zasadniczo spraw wiary i moralności a raczej spraw dyscypliny. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele nr 25: Wśród głównych obowiązków biskupich szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii. Biskupi są zwiastunami wiary prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie wierzył i w życiu je stosował, i którzy w świetle Ducha Świętego treść wiary wyjaśniają, ze...
Źródło: 17-ka.org.pl/forum/viewtopic.php?t=662


Temat: Ofiara złożona na ołtarzu Krzyża
Przeczytaj co mówi Konstytucja Dogmatyczna o Kościele o Ludzie Bożym i o "przyporządkowaniu do Ludu Bożego" a znajdziesz odpowiedź
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=3198


Temat: Bogowie.
Co takiego? zwracałem Ci uwagę, że jest niekatolicka?!? Przykro mi, ale nie odpowiadam za Twoje nadinterpretacje. Niezgodna z zalecaniami NUK - tak, czy nie? Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei Verbum" Celem odszukania intencji hagiografów należy między innymi uwzględnić również "rodzaje literackie". [...] Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywiście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie używano. By zdobyć...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,207.html


Temat: Co to znaczy "wierzyć"?
...lat chrześcijaństwa, o czym świadczy dostępna nam ogromna literatura egzegetyczna i dogmatyczna. Podobnie jak w „symbolach”, tak i w całej teologii „wierzyć” — „wiara” jest kategorią podstawową. Jest także punktem wyjścia dla katechezy, pierwszym aktem, jakim odpowiada się na Objawienie Boże. Ograniczymy się w tej katechezie do jednego źródła, które skupia w sobie wszystkie inne. Jest nim Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II, Dei verbum. Czytamy w niej, co następuje:. „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1,9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Boskiej natury (por. Ef 2,18; 2 P 1,4)”. „Bogu objawiającemu należy okazać...
Źródło: integrum-home.pl/forum/viewtopic.php?t=1913


Temat: Sakramentologia
...jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe związanie z Chrystusem i podobieństwo do Chrystusa chce wyrazić termin „charakter sacramentalis” dopełniony przez namaszczenie i włożenie rąk. Chrzest czyni z wierzących jeden lud kapłański, który wobec świata pełni kapłańską pomoc. Bierzmowanie nakłada na nas wszystkich kapłański charakter, urząd zadanie dla zbawienia świata. Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Vaticanum Secundum w 2 rozdz. na określenie tego słowa, powszechnego kapłaństwa jako uczestnictwa wszystkich wiernych w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa, Jego funkcji nauczycielskiej, uświęcającej i pasterskiej. Bierzmowanie ma na celu realizowanie mocą Ducha Jezusa Chrystusa wiarę, która osobowo zawsze jest darem. Bowiem nasza możność wierzenia i wola wierzenia są już wcześniej...
Źródło: teologiaogolna3.fora.pl/a/a,10.html


Temat: co w tym jest?
Agnieszka ma rację - ja poszukam też odpowiedniego fragmentu KK, ale byłyo tym publikacje w prasie katolickiej, pogmeram i podeślę ci. dokladnie nie bede cytowal tych fragmentow poniewaz sa za dlugie do czytania pierwszy i najwazniejszy pochodzi z dokumentu Soboru Watykanskiego II Konstytucja dogmatyczna o Kosciele nr 14-16 drugi to cytat z Katechizmu Kosciola Katolickiego nr 846-848 bedacy w zasadzie komentarzem do ww dokumentu. Dokument o ktorym pisze anka_be a ktory zrobil wiele szumu w mediach to Deklaracja Dominus Jesus i szczegolnie jej drugi rozdzial tak wiec mamy tutaj pelna optyke tego jak wyglada obecne spojrzenie Kosciola na sprawe zbawienia. Spojrzenia jakby nie patrzec nowego bo majacego raptem ok 40...
Źródło: 17-ka.org.pl/forum/viewtopic.php?t=367


Temat: Arcybiskup Ranjith o rebelii przeciw Ojcu Świętemu
...dla nas jest to, co wyłania się z obydwóch biegunów, to jest Pisma Świętego i Tradycji. Taki pogląd jest dla mnie dużo bogatszy od innych, ponieważ szanuje wolność Pana do prowadzenia nas przez bardziej dokładne rozumienie prawdy objawionej, co nawet może mieć miejsce w przyszłości. Oczywiście, proces rozeznania tego będzie prowadzony przez Magisterium Kościoła. A tym, czego mamy się trzymać jest waga, którą przypisujemy Tradycji. Konstytucja Dogmatyczna Dei Verbum jasno to określiła (DV 10). ... Moim zdaniem, motu proprio również działa w tym rozumieniu. Jest możliwe przyspieszenie w koniecznej korekcie kursu. Jest prawdą, że niektóre decyzje reformy liturgicznej przeprowadzonej po Soborze, wprowadziły zmiany przysłaniające niektóre aspekty liturgii, które były lepiej odzwierciedlone przez wcześniejszą praktykę. Przez niektórych odnowa...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,234.html


Temat: Nieposłuszeństwo sióstr
Jeśli założyć, że Bóg naprawdę przemówił do siostry przełożonej (w co wątpimy wszyscy), to czemu miałaby słuchać hierarchów Kościoła. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 4.: "KO 5. Bogu objawiającemu należy okazać "posłuszeństwo wiary" (por. Rz 16,26, por. Rz 1,5, 2 Kor 10,5-6), przez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując "pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego" i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane. By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=2830


Temat: Msza Święta
Soter, brednie piszesz! Podstawą nie jest Nowy Testament a Pismo Święte zapisane w "obu" Testamentach (choć tak naprawdę jest tylko jeden Testament). Kościół o tym pisze tak: Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei Verbum" Soboru Watykańskiego II: Ta więc Tradycja święta i Pismo święte obu Testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego, wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jaki jest (por. 1 J 3,2). (KO 7) Albowiem święta Matka - Kościół uważa na podstawie wiary...
Źródło: ichtis.info/forum/viewtopic.php?t=32


Temat:
Pax.Christii! **************** Ja wierzę w Święty Kościół Powszechny"Chrystus światłem narodów,obecny Święty Sobór, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego jasnością prpmnieniującą na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu", tymi slowami rozpoczyna się Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II.Kościół nie ma innego światła, niż światlo Chrystusa.Kościół jest miejcem gdzie Objawia się i zakwita Duch Świety, jako absolutne żródło świętości Kościoła.Wiara, że Kościół jest Święty" i ,,powszechny"(katolicki) oraz ze jest jeden" i apostolski", jest nieodłączna od Wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.W Symbolu Apostolskim...
Źródło: wierzacychrzescijanin.fora.pl/a/a,149.html


Temat: Czy apokatastaza jest zgodna z nauką Kościoła?
...i zgrzytanie zębów» (Mt 22, 13 i 25, 30). Albowiem zanim panować będziemy z Chrystusem pełnym chwa­ły, wszyscy staniemy «przed trybunałem Chrystusowym, aby każdy zdał sprawę z czynów dokonanych w ciele, dobrych i złych» (2 Kor 5, 10), i na końcu świa­ta «ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie życia, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu» (J 5, 29; por. Mt 25, 46) ( Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 48). Główną intencją, jaką się kiero­wano przy redagowaniu tego tekstu, było wyraźne stwierdzenie istnienia wieczności piekła. Tak jak Konstytu­cja Dogmatyczna o Kościele, Wyznanie wiary papieża Pawła VI jednoznacznie stwierdza istnienie wiecznej kary pie­kła. Pismo Święte i Magisterium Kościo­ła w sposób jednoznaczny przekazują nam do wierzenia prawdę o, realnej...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,241.html


Temat: mój wzlot
...trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”. Tak więc Kościół katolicki w gruncie rzeczy nie zmienił zapatrywań na jedność chrześcijan. Pogląd wyrażony na Soborze Watykańskim II sprowadza się do stwierdzenia, że wszystkie dobre pierwiastki istniejące poza Kościołem katolickim w rzeczywistości należą do niego i — jak powiada „ Konstytucja dogmatyczna o Kościele” — „nakłaniają do jedności katolickiej”. Przysposobiony do krzewienia jedności? A co powiedzieć o często powtarzanym twierdzeniu Kościoła rzymskiego, że jest on „jeden, święty, katolicki i apostolski”? Po pierwsze: twierdzeniu, że Kościół jest „jeden”, zadaje kłam niedawna schizma tradycjonalistów pod przywództwem...
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1379.html


Temat: pytanie dot Mszy Św.
...innych religii, stwierdza — jak to zostało już wyżej przypomniane — że «chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez [Kościół] wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi» 23. Jednakże Tradycja Kościoła zastrzega miano tekstów natchnionych dla ksiąg kanonicznych Starego i Nowego Testamentu jako natchnionych przez Ducha Świętego 24. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II, przejmując tę Tradycję, naucza: «Albowiem święta Matka-Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej Księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego (por. J 20, 31; 2 Tm 3, 16; 2 P 1, 19-21; 3, 15-16), Boga mają za autora i jako takie zostały...
Źródło: forum.katolicki.net/viewtopic.php?t=156


Temat: CELIBAT do czego on jest potrzebny
...ekumeniczną. W tym wymiarze Piotr zostaje sprowadzony do roli charyzmatycznego przywódcy ludowego, o tyle cennego dla modernistów, że posiadającego ponadnarodowy, globalistyczny charakter. Luteranin Roger Schutz z TaizĂŠ stwierdził w 1977 roku w Lozannie: (...) czyż można oczekiwać jedności wśród chrześcijan na całej ziemi, bez ogólnoświatowego, powszechnego pasterza, umieszczonego w sercu serca?33 Przypisy: Zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym Soboru Watykańskiego I (sesja IV). [w:] Breviarium Fidei, II. 47: „Nauczamy zatem i wyjaśniamy, że według świadectw Ewangelii Chrystus Pan bezpośrednio i wprost przyrzekł i udzielił świętemu Piotrowi Apostołowi prymatu jurysdykcji nad całym Kościołem Bożym”. Dokument ten powtarzał tezy zawarte w wyznaniu wiary Soboru II Lyońskiego (1274) i Dekrecie dla Greków Soboru...
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1796


Temat: Polska najbardziej umiłowanym krajem przez Boga?
...patronki, pośredniczki - stąd tyle nazw "Matek Boskich". Ale Ty dobrze znasz zagadnienie "O Maryi nigdy dośc, ale poprawnie" - SWII zastosował "kurację mariologii". Soborowy tekst o Matce Jezusa wyraża się literą "W" - Maryja W tajemnicy Chrystusa, W tajemnicy Koscioła, W tajemnicy kultu. Maryja POD krzyżem - pierwsza, która do końca zaufała i która dała nam wzór "Tak jak Maryja", ( Konstytucja dogmatyczna o Kosciele).
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=3886


Temat: Lefebrysci- rozlam w kosciele katolickim?
...francuskiej masoneria stopniowo uzależniała hierarchów Kurii Rzymskiej od siebie, przejmując władzę w Stolicy Apostolskiej[11]. Po rewolucji październikowej podobne cele obrali komuniści, którzy również oddziaływali na kardynałów[8]. Główny atak na Kościół przeprowadzony został przez reformy Soboru Watykańskiego II[12]. Kwestionowanie Soboru [edytuj] Dokumentami, które kwestionowane są przez Bractwo są Konstytucja Dogmatyczna o Kościele (Lumen gentium), Konstytucja o Liturgii Świętej (Sacrosanctum concilium), Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio) oraz Deklaracja o wolności religijnej (Dignitatis humanae). Powodem tej negacji jest przekonanie, że dokumenty te zostały w czasie soboru narzucone przez kardynałów frakcji liberalnej (np. Augustin Bea) pod obrady i głosowania bez możliwości przedstawienia innych stanowisk[13]....
Źródło: przyszloscwprzeszlosci.fora.pl/a/a,96.html


Temat: Dlaczego dyskusje nt. ateizmu z Wujem Zbójem są bezsensowne
...filozofów, postawa ogólnego braku zaufania do wielkich zdolności poznawczych człowieka [...] W ślad za tymi przekształceniami kulturowymi niektórzy filozofowie, rezygnując z poszukiwania prawdy dla niej samej, za jedyny cel swoich poszukiwań uznali subiektywną pewność lub praktyczną użyteczność. W konsekwencji stracili z oczu prawdziwą godność rozumu, któremu nie pozwala się już poznawać prawdy i szukać absolutu. Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius Sobór Watykański I (1870) Jeżeli ktoś powie, że jednego i prawdziwego Boga, Stwórcę i Pana naszego, nie można poznać ze stworzeń w sposób pewny przy pomocy naturalnego światła rozumu – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych (cyt. za Breviarium Fidei, op. cit., s. 20). Encyklika Pascendi Dominici Gregis Pius X moderniści upatrują całą...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,4231.html


Temat: Współczesna koncepcja teologii pastoralnej
...czasów Kościoła w Polsce 4. Prakseologia pastoralna – Imperatywy współczesnej misji Kościoła 4.1. Ogólne cele praxis Kościoła 4.2. Organizacja i plan duszpasterstwa lokalnego 4.3. Pedagogika pastoralna Ks. Bronisław Mierzwiński TEOLOGIA PRAKTYCZNA FUNDAMENTALNA – BIBLIOGRAFIA WYBRANA A. Magisterium Kościoła I. II Sobór Watykański 1. Konstytucja dogmatyczna o Kościele – Lumen gentium (21.11.1964) 2. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18.11.1965) 3. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świeci4e współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965) II. Dokumenty posoborowe 1. Jan Paweł II: Posynodalna adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici...
Źródło: teologiaogolna3.fora.pl/a/a,12.html


Temat: opracowanie wg mnie
...1969) - sprawa kolegialności episkopatu; II Zwyczajna (30 września-6 listopada 1971) - kapłaństwo i sprawiedliwość na świecie; III Zwyczajna (27 września-26 października 1974) - ewangelizacja we współczesnym świecie; IV Zwyczajna (30 września-29 października 1977) - katechizacja, szczególnie dzieci i młodzieży, we współczesnym świecie. DOKUMENTY: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
Źródło: pattarnow.fora.pl/a/a,26.html


Temat: Nawrócony i nienawrócony katolik ?
...usprawiedliwienia każdemu grzesznikowi pokutującemu tak jest wina odpuszczona i zgładzona kara wieczna, iż nie zostaje żadna kara doczesna do odpokutowania czy na tym świecie, czy w przyszłym — w czyśćcu — przed wejściem do królestwa niebieskiego — n.b.w." (wystarczy nie wierzyć w niebiblijną bajeczkę o czyśccu) A teraz w szczególności dla Ciebie: XX Sobór Powszechny, Watykański I, Sesja III (1870), Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej. kanon 68 (1818,3043),str.29: "Jeśli ktoś twierdzi, że jest możliwe, aby niekiedy dogmatom przez Kościół przedłożonym podług postępu wiedzy trzeba było dać inne znaczenie, niż takie, w jakim je pojmował i pojmuje Kościół - n.b.w." Więc ta Twoja bajeczka o "a-czasowości" niestety idzie między bajki, gdzie jej miejsce. PS. Rembov -- powiedz mi gdzie w KPK...
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=1903


Temat: Modlitwa
...modlitwie, wypraszając dar Ducha Świętego dla Kościoła. Maryja jest też Matką Kościoła, czyli naszą Matką, dlatego też jako Matkę prosimy ją o wsparcie. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział : " W Kościele wszystko jest macierzyńskie. Kościół to budzenie życia. A jak to można czynić bez Matki? Nawet sam Bóg nie chciał tego dokonac bez Matki". W kulcie chrześcijańskim w samym centrum stoi Jezus Chrystus. Konstytucja dogmatyczna o Kościele podaje, że Maryja, jako Matka Chrystusa, która uczestniczyła w Jego tajemnicach " słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej". pax <><
Źródło: sodasopot.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Sobór Watykański II
DEI VERBUM Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (uchwalona 18 listopada 1965 roku, skrót KO) Konstytucja ta uwypukliła w definicji Objawienia jego międzyosobowy charakter, widząc w nim odpowiedź wiary człowieka na skierowane do niego zaproszenie do wspólnoty z Bogiem. Podkreśliła, że dokonujące autentycznej interpretacji słowa Bożego "żywe Magisterium Kościoła" nie stoi "ponad słowem Bożym, lecz jemu...
Źródło: bozewariaty.fora.pl/a/a,52.html


Temat: Człowiek - byt relacyjny, czy relatywny? #2
...status wypowiedzi tą klasyfikację ustalającej? Choć poszczególni biskupi nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak głoszą oni nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet rozproszeni po świecie, ale z zachowaniem więzów łączności między sobą i z Następcą Piotra, nauczając autentycznie o rzeczach wiary i obyczajów, jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie, jako mające być definitywnie uznane (por. Sobór Wat. I, Konstytucja dogmatyczna Dei Filius, 3). A zachodzi to w sposób tym bardziej oczywisty wtedy, gdy zebrani razem na Soborze powszechnym, dla całego Kościoła są nauczycielami i sędziami , w sprawach wiary i obyczajów, i ich orzeczenia należy przyjąć posłuszeństwem wiary. Ta nieomylność, w którą Boski Odkupiciel zechciał wyposażyć Kościół swój w określaniu nauki wiary lub obyczajów, ma taki zakres, jak i depozyt boskiego...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,625.html


Temat: Polska najbardziej umiłowanym krajem przez Boga?
Podałam Ci - Konstytucja dogmatyczna o Kościele reguluje sprawę kultu Maryi. Wskaż mi choć jedno oficjalnie uznane przez Kościół objawienie, gdzie Maryja "występuje przeciwko Jezusowi i mówi rzeczy niezgodne z Biblią".
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=3886


Temat: POWSZECHNE IMIENINY
...Kościoła wyjaśnił Sobór Watykański II: „Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty. Albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako „sam jeden Święty”, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą” ( Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 39). Kościół jest świętym ludem Bożym, mimo że jego członkowie są grzesznikami. Właśnie ze względu na świętość Kościoła od samego początku jego członków nazywano nie tylko uczniami Chrystusa, wiernymi, chrześcijanami, ale także „świętymi” (por. Dz 9,13; 1 Kor 6,1; 61,1). Jednak w potocznym znaczeniu mówiąc o świętych ludziach, mamy na myśli jeszcze kogoś innego....
Źródło: integrum-home.pl/forum/viewtopic.php?t=2531


Temat: Mamo, brakuje nam wina...
...jeszcze wierze. Jezus umocnił ich wiarę i podobnie postępuje z tymi, którzy decydują się pójść za Nim. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. - Są to ostatnie słowa Najświętszej Maryi Panny wspomniane w Ewangelii. Nie mogło być lepszych słów. 1 Por. J 2,1-12. 2 Św. Alfons Maria Liguori, Kazanie 48. O ufności w Matkę Bożą. 3 Bł. JosemarĂ­a EscrivĂĄ, Kuźnia, 807. 4 Por. J 19,25. 5 Por. J 2,4. 6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 58. 7 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, 20. 8 J 6,12-13. 9 Iz 62,3-5. Źródło: "Rozmowy z Bogiem" ks. F. F. Carvajala.
Źródło: kryzys.org/archiwum2007/viewtopic.php?t=1284


Temat: Racjonalizm, part 8.
...wyjaśnienie. Bo choć Chrystus ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej (por. Łk 22,20, 1 Kor 11,25), wszakże księgi Starego Testamentu, przyjęte w całości do nauki ewangelicznej, w Nowym Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens (por. Mt 5,17, Łk 24,27, Rz 16,25-26, 2 Kor 3,14-16) i nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament. Archidiecezja Łódzka http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/sobor/ko4.html Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym Biblia według mnie jest jednością i konsekwentnie ukazuje Boga Miłości, który dba o swoje dzieci i wszystko co robi (choć może nam sie to nie podobać, albo po prostu tego nie potrafimy pojąć) ma na celu dobro człowieka. (Czego ukoronowaniem jest przyjście Jezusa Chrystusa. Wszystko dla dobra człowieka) I według mnie Biblia jest taka ksiega, którą sie staram zrozumieć, wczytać - ktos...
Źródło: walenie.fora.pl/a/a,168.html


Temat: UAM Poznań a PWSD Gniezno
...Czy to jest egzamin z podstawowej wiedzy z religii z LO (jest o tym mowa w w warunkach rekrutacji) czy te które są zapisane w szczególowych informacjach dotyczących rekrutacji czyli:Egzamin ustny obejmujący: przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (0-9 punktów kwalifikacyjnych) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II.; dokumenty Jana Pawła II - „Familiaris Consortio”, „Laborem Exercens”, „Christifideles Laici”; dokumenty Benedykta XVI - „Deus Caritas est”; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w...
Źródło: uampoznan.fora.pl/a/a,1842.html


Temat: Niech żyje Sobór
...to nie chodziło mu o jakiegoś „ducha czasów”, ale o „nowość” polegającą na powrocie do początków samorozumienia Kościoła jako „wspólnoty wspólnot”. To właśnie w tym duchu Papież prowadził Sobór, oddając inicjatywę zebranym na nich biskupom, powracając do idei kolegialności, która należy do wspólnej tradycji chrześcijaństwa. To dzięki temu duchowi Soboru „ Konstytucja Dogmatyczna o Kościele” („Lumen gentium”) dała ludowi Bożemu większe znaczenie niż hierarchii kościelnej. Jak trafnie podsumował „ducha Soboru” wybitny kanonista i teolog, a zarazem naoczny świadek tamtych dni o. Ladislas Orsy SJ: „Ojcowie Soborowi wyznali wiarę w Kościół Chrystusa jako wspólnotę wierzących”. Słusznie dodał, że takie wyznanie wiary w Kościół jako...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,3562.html


Temat: Kolejny pomnik JPII - w Świdnicy
...trwałości, znaczeniu i naturze świętego prymatu Biskupa Rzymskiego i o jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim Sobór święty na nowo wszystkim wiernym do wierzenia podaje, a kontynuując rozpoczęte dzieło, postanawia wszem wobec przedstawić i ogłosić naukę o biskupach, następcach Apostołów, którzy wraz z następcą Piotra, Namiestnikiem Chrystusowym, i widzialną Głową całego Kościoła, zarządzają domem Boga żywego. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM" Rozdział III O HIERARCHICZNYM USTROJU KOŚCIOŁA A W SZCZEGÓLNOŚCI O EPISKOPACIE Z Wikipedii: Papież (Ojciec Święty[1]) (łac., wł. papa, gr. pappas, forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papeź) – biskup Rzymu, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, katolickich Kościołów wschodnich, Stolicy Apostolskiej oraz państwa Watykan....
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=3206


Temat: Papiestwo i antychryst.
...rozstrzygać”142. [28] I wreszcie Sobór Florencki określił, Że „biskup rzymski jest143 prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w [osobie] św. Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania Kościołem powszechnym”144. - Sesja 4106 (poniedziałek 18 lipca 1870)107 PIERWSZA KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM108 (Pastor aeternus)
Źródło: protestanci.net/viewtopic.php?t=2503


Temat: Gość niedzielny nr. 12 z 20.03.2005r.Z Chrystusem w dłoniach
...ks. Dariusza Kwiatkowskiego do Ewangelii Mt 10, 1-7 o głoszeniu Ewangelii i też ksiądz cytuje z "Lumen Gentium" o pomocy świeckich w dziele ewangelizacji i pisze tak: "Jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii. Istotą naszego chrześcijańskiego przepowiadania jest głoszenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Każdy powinien głosić Dobrą Nowinę w środowisku, w którym żyje. Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, mówiąc o roli świeckich w Kościele, w wielu miejscach podkreśla, że jako obdarzeni zmysłem wiary i łaską słowa, mają oni głębiej wnikać w Boże objawienie, wyznawać swoją wiarę i stawać się zdolnymi do ujawniania mocy Ewangelii w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym. Miejscem świadectwa naszej wiary ma stać się nasza rodzina, miejsce pracy i mieszkania. Być może wokół nas...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,399.html


Temat: Bogowie.
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei Verbum" Celem odszukania intencji hagiografów należy między innymi uwzględnić również "rodzaje literackie". [...] Musi więc komentator szukać sensu, jaki hagiograf w określonych okolicznościach, w warunkach swego czasu i swej kultury zamierzał wyrazić i rzeczywiście wyraził za pomocą rodzajów literackich, których w owym czasie używano. By zdobyć...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,207.html


Temat: Medytacja chrześcijańska
...(Misterium Chrystusa) i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostali napełnieni całą Pełnią Bożą" (Ef 3, 18-19). Dla Pawła "Misterium Boga jest Chrystus, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy" (Kol 2, 3) i wyjaśnia Apostoł: "Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem". 6. Istnieje więc ścisły związek między Chrystusem i modlitwą. Konstytucja dogmatyczna Dei verbum poucza nas, że przez Objawienie, niewidzialny Bóg "w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi, jak do przyjaciół (por. Wj 33, 11; J 15, 14-15), i obcuje z nimi (por. Ba 3, 38), by zaprosić ich do komunii z sobą i przyjąć ich do niej". To objawienie dokonało się za pośrednictwem słów i czynów, które zawsze są ze sobą wzajemnie powiązane; od początku i nieprzerwanie wszystko dąży w kierunku...
Źródło: integrum-home.pl/forum/viewtopic.php?t=529


Temat: Zestawienie wybranych encyklik i in.dokumentów KK
...dziedzinie życia społecznego nie ma absolutnej wolności, oprócz jednej — czynienia dobrze, czyli zasługiwania się dobru publicznemu. Wolność zatem — naucza papież Leon XIII — zawsze i wszędzie powinna dążyć do wyżyn obywatelskich, do poświęcenia pracy swego życia i własnych interesów na rzecz chwały Bożej i dobra bliźnich. http://www.kns.gower.pl/leon_xiii/libertas.htm Lumen gentium – Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II (1964) , w której przedstawiona jest nowa, soborowa eklezjologia, a także nauka o Najświętszej Maryi Pannie. http://www.archidiecezja.lodz.pl/sobor.html Mediator Dei - encyklika Piusa XII z 1947 r., podsumowująca nauczanie papieskie zawarte w dokumentach św. Piusa X i Piusa XI, dotyczące szeroko pojętych reform liturgicznych. Mediator Dei (O liturgii)...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,110.html
Szablon by Sliffka (© Zawód Sprzedawca)